GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu 2222 ŠK Polabiny, z. s. (dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1. jméno a příjmení,
2. datum narození,
3. adresu místa pobytu,
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

dále na základě Registračního a přestupního řádu Šachového svazu České republiky moje
5. rodné číslo
6. telefonní číslo,
7. adresu trvalého pobytu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. podávání žádostí o dotace, vyřizování pojištění apod. – dle předpisů jednotlivých poskytovatelů dotací).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 7 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Šachovému svazu České republiky (dále jen ŠSČR) a jeho pobočným spolkům,
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu.

Správce dále zpracovává:
8. fotografie,
9. videa,
10. zvukové záznamy,
11. sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Souhlas se zpracováním údajů dle bodu 8 až 11 lze kdykoliv odvolat, a to zčásti nebo v celém rozsahu, zasláním e-mailu na adresu vladimir.dudek@polabinychess.eu.

Dokument ke stažení (PDF soubor): Informace o zpracování osobních údajů